EN | THโครงการเสวนา New Urban Agenda 2010s HOUSING AT THE CENTRE : กรณีศึกษา พื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

          ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทกรุงเทพพัฒนาเมือง และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า กลุ่มสิงโต จัดการเสวนาในชุด Soul of Klong Toey ครั้งที่ 2/7 : ยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยของชาติ และบทบาทองค์กรภาครัฐในการดำเนินงานตามปฏิญญาสากล HABITATIII โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

1.       รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์  เมฆวิชัย ศาสตราภิชาน กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.       คุณสุขุมาภรณ์  จงภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนการเคหแห่งชาติ

3.       คุณพรรณทิพย์  เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

4.       คุณชุติมา  ศรีปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานครของกรมธนารักษ์

5.       คุณครูประทีป  อึ้งทรงธรรม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย  พานิชภักดิ์

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts