EN | THโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่  22-26 มกราคม พ.ศ. 2561

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้สานต่อโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งนิสิตและอาจารย์มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบในบริบทของประชาคมอาเซียนในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นพื้นที่ศึกษารวมไปถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ซึ่งมีศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการมาโดยตลอด

เมื่อวันที่  22 26  มกราคม  2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 18 ท่าน ดังนี้

1.       รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์           กาญจนัษฐิติ

2.       รองศาสตราจารย์ พรรณชลัท            สุริโยธิน

3.       ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต                จุลาสัย

4.       ศาสตราจารย์ ดร.เสริชย์                 โชติพานิช

5.       รองศาสตราจารย์ นาวาโท ไตรวัฒน์    วิรยศิริ

6.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวดี               อังศุสิงห์

7.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธิดา             เตชวรสินสกุล

8.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี           โพวาทอง        

9.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลยา               พัฒนพีระเดช

10.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณ              ชาตกุล

11.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินทรา            วัณโณ  

12.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช             ธนะแพทย์

13.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญ์             เจียรมณีโชติชัย

14.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูวไนย             ทรรทรานนท์

15.   อาจารย์ สรายุทธ                        ทรัพย์สุข        

16.   อาจารย์ ดร.ชมชน                       ฟูสินไพบูลย์

17.   อาจารย์ ศรันยา                         เสี่ยงอารมณ์

18.   อาจารย์พิเศษ กวิน                      ธนโกเศศ

พร้อมทั้งนิสิตจำนวน 88 คน ได้เดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Design Workshop ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยมี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์  กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเดินทางไปร่วมกล่าวเปิดงาน

โดยมีกิจกรรม Workshop แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.       การออกแบบส่องสว่างสำหรับอาคารในเวียงจันทน์ (Lighting design)

2.       การสำรวจรังวัดอาคารประวัติศาสตร์ (Measure works)

3.       การออกแบบสถาปัตยกรรมและชุมชน (Architectural design)

4.       การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape design)

5.       การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านเมืองเก่า (Urban design)

6.       การใช้งานออกแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Industrial design)

ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมในแต่ละกลุ่ม Workshop ได้ลงพื้นที่สัมผัสกับบริบทจริงและเก็บข้อมูลสำหรับใช้ในการออกแบบ   โดยมีคณาจารย์ของทั้งสองสถาบันผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts