EN | THโครงการ Autodesk Revit 2018 for Landscape Architect

โครงการAutodesk Revit 2018for Landscape Architect

โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จัดอบรมในวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ศูนย์อบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก Autodesk Authorize Training Center (ATC)

วิทยากร: รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์

รับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

รับสมัครตัั้งแต่ วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบจำนวน


ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณเด่นนภา เปี่ยมใย โทร. 02 218 4339086 994 1839 

อาจารย์มิ่งขวัญ นันทวิสัย โทร. 086 478 1280

email: landcu.bim@gmail.com