EN | THจุฬาฯ ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ถึง 15 มิถุนายน 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2561 ที่ http://www.cas.chula.ac.th ติดต่อสอบถาม : DAD.OAA@chula.ac.th