EN | THโครงการความร่วมมือทางวิชาการปฏิบัติการข้ามวัฒนธรรม Cross Cultural Workshop ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนสถาปัตยกรรม Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Versailles, ENSAV

วันที่  27 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561

 

          โครงการความร่วมมือทางวิชาการปฏิบัติการข้ามวัฒนธรรม Cross Cultural Workshop ระหว่าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนสถาปัตยกรรม Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles, ENSAV ร่วมกันนำเสนอแนวคิดและออกแบบพื้นที่ปารีสและพื้นที่โดยรอบเพื่อรองรับการจัดกีฬาโอลิมปิคในปี 2024 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561 โดยมีคณาจารย์ในโครงการประกอบด้วย Prof. Dr. Susanne Stacher, Prof. Thomas Raynaud จาก ENSAV และผู้แทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี  โพวาทอง (ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

2.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณ  ชาตกุล (ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม)

3.              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญ์  เจียรมณีโชติชัย (ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง) เป็นผู้ประสานงานโครงการ

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต  ภู่จินดา (หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรันยา  เสี่ยงอารมณ์ (ผู้ช่วยคณบดี) เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานขั้นสุดท้ายที่ Pavillon de l’Arsenal กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส

ซึ่งในปี 2561 นี้ มีนิสิตจากภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

-          ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.       นางสาวพรธีรา        ทัศนานุกุลกิจ              เลขประจำตัวนิสิต         5734057525

2.       นางสาวบงกช         สัสดิสวนีย์                  เลขประจำตัวนิสิต         5734028325

3.       นางสาวภัทรานิษฐ์    เวียงคำมา                  เลขประจำตัวนิสิต         5734044325

4.       นางสาววรัษฐา        กังวานวงศ์สกุล            เลขประจำตัวนิสิต         5734057525

-          ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

5.       นางสาวสุปรียานันท์  ตีระวนิขพงศ์               เลขประจำตัวนิสิต         5734439625

6.       นางสาวพีรพรรณ     ธีรบุษยเวศย์               เลขประจำตัวนิสิต         5734427025

7.       นางสาวสุรพฤนท์     อาจคงหาญ                เลขประจำตัวนิสิต         5734440125

8.       นางสาวมาส           เชื้อภักดี                    เลขประจำตัวนิสิต         5734430925

 

 

 

-          ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

9.       นางสาวรัตนา         มีมะโน                     เลขประจำตัวนิสิต         5734625025

10.   นายภูรินท์            ตู้มณีจินดา                 เลขประจำตัวนิสิต         5734623725

11.   นางสาวพิมพ์วิภา     ตราชูวณิช                  เลขประจำตัวนิสิต         5734620825

12.   นางสาวปัณฑิตา      เหตานุรักษ์                 เลขประจำตัวนิสิต         5734617025

 

 

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts