EN | THสถาปัตย์นิทรรศน์ครั้งที่ 2

สถาปัตย์นิทรรศน์ คือนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ จัดโดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST)

ซึ่งสถาปัตย์นิทรรศน์ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-23 ธันวาคม 2561

โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561