EN | THส่งมอบอาคารศาลาชมนก : Taro Pavillion

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์ สรายุทธ  ทรัพย์สุข รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ส่งมอบอาคารศาลาชมนก : Taro Pavillion ผลงานการออกแบบและก่อสร้าง โดยนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กับ ดร.อนุสรณ์ ปานสุข หัวหน้ากลุ่มงานจัดการทรัพยากรโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ศาลาชมนกนี้เป็นผลงานการออกแบบและก่อสร้างของนิสิต  โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการสถาบันอินทรีสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ที่สนับสนุนให้นิสิตได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ออกแบบและก่อสร้างจริงด้วยตนเอง  รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้

         นางสาว พุธิตา  พัวสมบัติศักดิ์               เลขประจำตัวนิสิต         563 40459 25

นาย ณัฐธัญ จารุชวลิต                        เลขประจำตัวนิสิต         573 40145 25

นางสาว กันต์ธีรา ไววานิชกิจ                  เลขประจำตัวนิสิต         573 40059 25

นาย ฉันทัช  แขกปัญญา                       เลขประจำตัวนิสิต         573 40071 25

นาย ภูริพันธ์  การสมดี                         เลขประจำตัวนิสิต         573 40466 25

นาย รักษิต  โอฬารกิจวานิช                    เลขประจำตัวนิสิต         573 40523 25

นางสาว สุดารัตน์  มหตระกูลรังษี             เลขประจำตัวนิสิต         573 40678 25

นาย ปรัชญพล เลิศวิชา                        เลขประจำตัวนิสิต         583 40335 25


        *เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        http://www.arch.chula.ac.th

        *เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

        https://www.facebook.com/archchulaofficial

        *เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

        https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts