EN | THการบรรยายเรื่อง “ความเป็นมา แนวคิดในการออกแบบ และการควบคุมการก่อสร้าง พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี และอุโบสถ วัดเขาขี้เหล็ก จ.สระบุรี”

วันที่ 12-17 มกราคม 2562

           

     คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปทัศนศึกษา 5 จังหวัดได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี ในวันที่ 12-17 มกราคม 2562 โดยหนึ่งในงานที่ศึกษา มีผลงานการออกแบบของ อาจารย์ เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการและกรุณามาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยตลอดมา

     ทั้งนี้ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 จึงเรียนเชิญ อาจารย์ เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี มาบรรยายเรื่อง ความเป็นมา แนวคิดในการออกแบบ และการควบคุมการก่อสร้างพระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี และอุโบสถ วัดเขาขี้เหล็ก จ.สระบุรีทำให้คณาจารย์และนิสิตได้รับความรู้ และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้างซึ่งเกิดจากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตการทำงานของอาจารย์ นับเป็นโอกาสที่ดีและมีค่ายิ่งของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

 

 

 

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts