EN | THโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 14-18 มกราคม พ.ศ.2562

             

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) และมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมฮานอย (Hanoi Architectural University) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนิสิต และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมร่วมกัน   จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตทั้งสามสถาบันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบในบริบทของประชาคมอาเซียน   มีโอกาสลงสำรวจพื้นที่จริง นำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรม   รวมไปถึงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งมีศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ขึ้น  โดยมีคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ นาวาโท ไตรวัฒน์ วิรยศิริ

2. รองศาสตราจารย์ พรรณชลัท สุริโยธิน

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ธนะเพทย์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินทรา วัณโณ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณ ชาตกุล

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรันยา เสี่ยงอารมณ์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย

8. อาจารย์ ชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์

9. อาจารย์ ดร. ชมชน ฟูสินไพบูลย์

10. อาจารย์ สุพิชญา ศุภพิพัฒน์

11. อาจารย์ วิกรม เหล่าวิสุทธิชัย

ได้นำนิสิตจำนวน 91 คน เดินทางไปกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการออกแบบข้ามเมืองข้ามวัฒนธรรม ร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมฮานอย โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม Lighting Design กลุ่ม Industrial Design กลุ่ม Measureworks กลุ่ม Sketch Design กลุ่ม Landscape และกลุ่ม Urban   ผลงานจากการปฏิบัติการออกแบบร่วมกันของนิสิตทั้งสามสถาบัน ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจของนิสิตได้เป็นอย่างดี   นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน เพื่อการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคตต่อไป

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/250162