EN | THการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาตรี ในระบบTCAS  ประจำปีการศึกษา 2562


รอบที่1(การรับด้วยPortfolio) เปิดรับจำนวน 1 สาขาวิชา คือ 

    
                             ·     สถาปัตยกรรมไทย                     จำนวน 5 คน

 

รอบที่ 2(การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติเปิดรับจำนวน 1 สาขาวิชา คือ

·     สถาปัตยกรรมไทย                     จำนวน 5 คน

 

รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)เปิดรับจำนวน 5 สาขาวิชา คือ 

·      สถาปัตยกรรม                                 จำนวน  50  คน

·      การออกแบบอุตสาหกรรม                  จำนวน  25  คน

·      สถาปัตยกรรมผังเมือง                        จำนวน  25  คน

·      ภูมิสถาปัตยกรรม                              จำนวน  30  คน

·      สถาปัตยกรรมภายใน                        จำนวน  20  คน

 

รอบที่ 4 (Admissions)เปิดรับจำนวน 5 สาขาวิชา คือ

·      สถาปัตยกรรม                                 จำนวน 1 คน

·      การออกแบบอุตสาหกรรม                  จำนวน  15  คน

·      สถาปัตยกรรมผังเมือง                        จำนวน   5  คน

·      ภูมิสถาปัตยกรรม                              จำนวน  10  คน

·      สถาปัตยกรรมภายใน                        จำนวน  10  คน

 

ติดตามประกาศการรับสมัครฯ ได้ทางเว็บไซต์ =>http://www.admissions.chula.ac.th

และติดตามการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ =>https://www.tcas.atc.chula.ac.th/

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการคณะฯ โทร.02-218-4320