EN | THนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบภายในห้องชุดพักอาศัย BAM Interior Design Contest ครั้งที่ 1

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน  ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบภายในห้องชุดพักอาศัย BAM Interior Design Contest ครั้งที่ 1 ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

          รางวัลที่ 1        น.ส.นันท์ชนก  ฤกษ์วิบูลย์ศรี        เลขประจำตัวนิสิต         573 45242 25 

          รางวัลที่ 2        นาย วิภาส  ประสพโชคชัย          เลขประจำตัวนิสิต         573 45419 25

          รางวัลที่ 3        น.ส.บุษกร  ธนโชติวรพงศ์          เลขประจำตัวนิสิต         573 45259 25

          รางวัลชมเชย     น.ส.พิมพ์ชนก  ณ พัทลุง           เลขประจำตัวนิสิต         573 45505 25

          รางวัลชมเชย     น.ส.ศิริรัศสา  พิตรพิบูลปรียา       เลขประจำตัวนิสิต         563 45155 25

          รางวัลชมเชย     น.ส.อารีณัฐ  อาชาเทวัญ            เลขประจำตัวนิสิต         563 45482 25

 

        โดยนิสิตได้รับรางวัลดังกล่าว  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  ณ ห้องประชุม 329

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts