EN | THจดสิทธิบัตรผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มอบทะเบียนสิทธิบัตรผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายเลข 50447 ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิทธิบัตรที่ได้รับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาครั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ศ.ดร.บัณฑิต  จุลาสัย และนายนิธิพล แสงกิติโกมล นิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันออกแบบหน้าบานตู้ส่วนหนึ่งของตู้เก็บของที่สามารถบรรจุแบบขนาด A 2 ได้  จึงมีรูปแบบและขนาดต่างไปจากตู้เก็บของที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

            ศ.ดร.บัณฑิต  จุลาสัย เคยได้รับสิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาแล้ว จำนวน 10 รายการ โดยร่วมกับ รศ.พรรณชลัท  สุริโยธิน ออกแบบดวงโคมไฟฟ้าสำหรับวังเทวะเวสม์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  บริษัท ไลท์ติ้งแอนด์อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับสิทธิในการผลิตเชิงพาณิชย์ ได้บริจาคเงินทุนวิจัย จำนวน 500,000 บาท ให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อการศึกษาด้านการส่องสว่างในงานสถาปัตยกรรม ศ.ดร.บัณฑิต  จุลาสัย  ยังมีผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้สนาม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรอีก 1 รายการ

 

  

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th                                                          

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial                 

 *เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts