EN | THพิธีลงนาม MOU กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเสริมให้เครือข่ายภาคการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเชิงวิชาการด้านการออกแบบ   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการวางรูปแบบของแนวทางกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการจัดสวัสดิการสังคมของหน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อผลลัพธ์ในการสนับสนุน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนไร้ที่พึ่ง และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากในสังคม  

 

          ในการนี้ จึงมีการกำหนดพิธีลงนามและแถลงข่าว การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)  ระหว่าง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาย พุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธิ์  กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์  กาญจนัษฐิติ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  นาง ขวัญวงศ์  พิกุลทอง  รองคณบดี รศ.พรรณชลัท  สุริโยธิน ผู้ช่วยคณบดี อ.ศรันยา  เสี่ยงอารมณ์  หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ผศ.ภูวไนย  ทรรทรานนท์ และผู้เข้าร่วมงาน  สื่อมวลชน  ร่วมเป็นสักขีพยาน  เมื่อวันพุธที่  1  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  14.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง  ชั้น 1  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts