EN | THWork shop ไทย - ลาว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ได้สานต่อโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน ซึ่งครั้งนี้นับว่าจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว

ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งนิสิตและอาจารย์มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบในบริบทของประชาคมอาเซียนในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นกรณีศึกษารวมไปถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ซึ่งมีศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการมาโดยตลอด

          เมื่อวันที่  22 – 28  มกราคม  2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน

24 ท่าน  พร้อมทั้งนิสิตจำนวน 87 คน ได้เดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Design Workshop ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์  กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเดินทางไปร่วมกล่าวเปิดงานด้วย

โดยกิจกรรม Workshop แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

1.       การออกแบบส่องสว่างสำหรับอาคารในเวียงจันทน์

2.       การสำรวจรังวัดอาคารประวัติศาสตร์

3.       การออกแบบสถาปัตยกรรมและชุมชน

4.       การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

5.       การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านเมืองเก่า

6.       การใช้งานออกแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมในแต่ละกลุ่ม Workshop ได้ลงพื้นที่สัมผัสกับบริบทจริงและเก็บข้อมูล

สำหรับใช้ในการออกแบบ   โดยมีคณาจารย์ของทั้งสองสถาบันผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขา

เป็นผู้ให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดกิจกรรม

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts