EN | THโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ  อาจารย์จากสถาบันภาษาไทยสิรินธร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 59 คน เป็นครั้งที่สอง สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนมีเทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์  บทความวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่ดี  เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
ณ ห้อง 211   เวลา  13.00 – 17.00 น. 

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts