EN | TH


โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Lecture Series) ระดับชาติ

วันที่ 23 เมษายน 2562           ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Lecture Series) หัวข้อ จาก “เขามอ” สู่งาน “ข้ามจักรวาล” จาก “ภูมิทัศน์” สู่ “ศิลปะจัดวาง” มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพนิสิตใ

สถาพาที เรื่อง เสวนาสถาปนิกชุมชน

วันที่ 6 เมษายน 2562           สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับนิสิตชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงา ...

โครงการเสวนาสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

วันที่  5 เมษายน 2562           ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมกา ...

วิ่งสร้างเมือง

วันที่ 31 มีนาคม 2562           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวิ่งประจำปีภายใต้ชื่อ “ว ...

โครงการสนทนาทางวิชาการ : มองอนาคตสถาปัตยกรรมสถานพยาบาล (Envisioning the Future of Healthcare Architecture)

วันที่  29 มีนาคม 2562           ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสนทนาทางวิชาการ : มองอนาคตสถาปัต ...