EN | TH

การประชุมวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560 (Urban and Regional Planning Academic Symposium 2017)

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560         ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาคีสมาชิกทางวิชาการ 7 แห่ง และโดยความ ...

การนำเสนอผลงานออกแบบของนิสิตชั้นปีที่ 2 รายวิชา 2501218 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 โครงการ “ศูนย์คนเมืองบางลำพู” (Banglamphu Civic Center)

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โครงการ “ศูนย์คนเมืองบางลำพู” (Banglamphu Civic Center) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการออกแบบอาคารที่จะใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และประ ...

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SPSC)

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง รุ่นที่ 6

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560           รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์  กาญจนัษฐิติ  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ ...

งานบรรยายพิเศษ CommDe Talk Series: Synesthetic Art-Science

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) CommDeคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดงานบรรยายพิเศษ CommDe ...

CU Smart City

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (CU Smart City : สวนหลวง - สามย่าน)  โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)  ผ่านการคัดเลือ ...

การเข้าร่วมเป็น Commentator ในการนำเสนอผลงาน นักศึกษาระดับปริญญาโท โปรแกรมนานาชาติ Integrated Sustainable Urban Design

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  กุลศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ได้รับเชิญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS ...

การบรรยายพิเศษ Lecture Series เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการบรรยายพิเศษ Lecture Series เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ...

การบรรยายพิเศษ Lecture Series เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการบรรยายพิเศษ Lecture Series เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ...

การบรรยายพิเศษ Lecture Series เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการบรรยายพิเศษ Lecture Series เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ...

นิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ École nationale supérieure d'architecture de Versailles (ENSAV)

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์  กาญจนัษฐิติ  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์&n ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารณ ชาตกุล รับเชิญบรรยายพิเศษ

20 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารณ ชาตกุล รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “Interior Oxygen” ซึ่งจัดที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาด ...

คณาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 1.       ศาสตราภิชานป ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ  อาจารย์จากสถาบันภาษาไทยสิรินธร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น ...

นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาค : กทม. รายการผู้ว่าหน้าใหม่

วันที่ 1 – 2 เมษายน พ.ศ. 2560 นาย อัครวิชญ์ นราวิริยะกุล  เลขประจำตัวนิสิต 573 44430 25 นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได ...

โครงการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข ...

งานเลี้ยงต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (ENSAV) ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (ENSAV) ป ...

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณาจารย์และนักศึกษาจาก Department of Architecture, Faculty of Design and Architecture, Universiti Putra Malaysia  เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการเรียน ...

โครงการบรรยายนานาชาติ Special International lecture

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษSpecial International lecture: Strategic Design โดย Marco Steinberg, Founder and CEO of ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ  อาจารย์จากสถาบันภาษาไทยสิรินธร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ ...

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารอบสุดท้ายและได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (Inno ...

คณาจารย์จาก Tokyo Metropolitan University เยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 Professor Tohru YOSHIKAWA และ Associate Professor Masayuki ICHINOSE จาก Graduate School of Urban Environmental Sciences, Tokyo Metropolitan University จากประเทศ ...

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Technology for Sustainable Urban Architecture Rooted in Regional Asian Climate and Culture

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 การจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Technology for Sustainable Urban Architecture Rooted in Regional Asian Climate and Culture" โดย Associate Professor Masayuki ICHINOSE&nbs ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ  อาจารย์จากสถาบันภาษาไทยสิรินธร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรงานนิทรรศการ Chula Expo’2017

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรงานนิทรรศการ Chula Expo’2017  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เวลา ...

นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เข้ารอบร่วมแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ the governor"

วันที่ 11 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 นางสาว เจนจิรา  ลิมะวิรัชพงษ์  เลขประจำตัวนิสิต  573 44046 25   นิสิตชั้นปีที่ 3  ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสต ...

อาจารย์วิชาการวางแผนภาคและเมืองรับรางวัลจากกองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย   อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ที่ได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในกา ...

อาจารย์ภาควิชาวางแผนภาคและเมืองรับรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  รัตนวราหะ  อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเ ...

การบรรยายพิเศษ "เวียงจันทน์" เมืองหลวงแห่งลาวและระบบคมนาคม

เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 9.00 - 12.00 น.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการบรรยายพิเศษ "เวียงจันทน์" เมืองหลวงแห่งลาวและระบบคมนาคมSpe ...

การบรรยายพิเศษ “Livable Cities for 21st Century” (Jan Gehl)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานบรรยายพิเศษ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้การบร ...

การบรรยายพิเศษ "ปากเซ" เมืองแห่งความท้าทายและโอกาส

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานบรรยายพิเศษ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้- การบ ...

เอกอัครราชทูตเยอรมันเยี่ยมชมนิทรรศการหนังสือภาพถ่าย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายเพเทอร์ พรือเกล (Peter Prügel) เอกอัครราชทูตเยอรมัน ได้รับการต้อนรับและนำชมนิทรรศการหนังสือภาพถ่าย (German photography Book Award 2016 Exhibition) จาก รศ ...

Work shop ไทย - ลาว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้สานต่อโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน ซึ่งครั้งนี้นับว่าจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการพัฒน ...

Bangkok Artisan 2017

เมื่อวันที่  24  มกราคม  2560  รองศาสตราจารย์ ดร.นวณัฐ  โอศิริ  รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณ  ชาตกุล  ผู้ช่วยคณบดี  เข้าร่วมงานแถลงข่าว Bangkok A ...

พิธีลงนาม MOU กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเสริมให้เครือข่ายภาคการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเชิงวิชาการด้านการออกแบบ   ทั้งนี้ เพื่อปร ...

คณาจารย์และนักศึกษา Universitas Pelita Harapan เยี่ยมชมคณะฯ

เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  9.00 – 12.00 น.  คณาจารย์และนักศึกษาจาก Department of Architecture School of Design, Universitas Pelita Harapan, ประเทศอินโดนีเซ ...

นิสิตชนะการประกวดแบบ - หนังสือ สกุลไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24  พฤศจิกายน  2559  ที่ผ่านมา  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์  กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และตัวแท ...

อาหารสมองคนเมือง ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  จัดงานบรรยายพิเศษอาหารสมองคนเมือง  เทอมปลาย  ปีการศึกษา 2559 นำเสนอโปรแกรม ชุด "ดูหนัง - อ่านเมือง"ประกอบด้วย หนัง 8 เรื่อง 9 โมเดอเรเตอร์ทุกวัน พุ ...

Urban Governance

เมื่อวันที่  18 – 20  มกราคม  2560  ผศ.ดร.นิรมล  กุลศรีสมบัติ  ผศ.ดร.อภิวัฒน์  รัตนวราหะ  อ.ดร.พรสรร  วิเชียรประดิษฐ์ และ อ.ดร.ณัฐพงศ์  พันธ์น้อย&n ...

งานแถลงข่าว Bangkok Artisan 2017

เมื่อวันที่  24  มกราคม  2560  รองศาสตราจารย์ ดร.นวณัฐ  โอศิริ  รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณ  ชาตกุล  ผู้ช่วยคณบดี  เข้าร่วมงานแถลงข่าว Bangkok A ...

อาหารสมองคนเมือง ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  จัดงานบรรยายพิเศษอาหารสมองคนเมือง  เทอมปลาย  ปีการศึกษา 2559 นำเสนอโปรแกรม ชุด "ดูหนัง - อ่านเมือง"ประกอบด้วย หนัง 8 เรื่อง 9 โมเดอเรเตอร์ทุกวัน พุธ  ...

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นาวาโท ไตรวัฒน์  วิรยศิริที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่างของ ...

จดสิทธิบัตรผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มอบทะเบียนสิทธิบัตรผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายเลข 50447 ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิทธิบัตรที ...

พิธีมอบภาพแบบร่างวังบางขุนพรหม

เมื่อวันที่  13  มกราคม  2560  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์  กาญจนัษฐิติ  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   อาจารย์ สรายุทธ  ทรัพย์สุข  รองคณบดี &nbs ...

อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมได้รับเชิญร่วมงาน Tree of Life

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิม  สุทธิคำ  อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นาย หัสกร  หิรัญโชค  ศิษย์เก่าภาควิชาการออกแบบอุ ...

บรรยายพิเศษ – ญาน เกห์ล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Li-Zenn Publishing ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่องการออกแบบพื้นที่สาธารณะ สังคมเมือง และแนวคิดเรื่อง "มิติมนุษย์" ซึ่งเป็นหลัก ...

นิสิตภาคภูมิ ได้รับรางวัล จาก ABAC

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5  ที่ชนะการประกวด จากโครงการประกวดแบบ “AREA 15” จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แ ...

เจรจา MOU กับประเทศเกาหลีใต้

การเจราจาโอกาสความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่างภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Department of Urban Planning and Engineering, Dong-A University เมืองปูซ ...

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมจัดบรรยายพิเศษ Jane Jacobs’s notion of ecologies of cities. Beyond the Death and Life of Great American Cities

เมื่อวันที่  6  มกราคม  2560  เวลา  16.30 – 18.00 น.  ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ  Jane ...

ชนะเลิศการประกวดแบบงานนวัตกรรมของเล่นที่ประเทศเยอรมัน

นางสาว ณิชา  รอดโพธิ์ทอง  เลขประจำตัวนิสิต  583 43126 25  นิสิตชั้นปีที่ 2  ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นางสาว ธั ...

เลี้ยงต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่  4  มกราคม  2560  เวลา 17.30 – 19.30 น.   คณบดี และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงรับรองคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Ecole ...

ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโทภาคนอกเวลาราชการ

เมื่อวันที่  6 – 7  มกราคม  2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรมห ...

นิสิตชนะประกวดแบบสถานีตำรวจ

เมื่อวันพุธที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา  สถาปนิกจากกองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พ.ต.ท.ปริญญา เจริญบัณฑิต ร่วมตัดสินและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ในการประกวด ...

นิสิตชนะประกวดแบบอาคารชุดพักอาศัย

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีการตัดสินและพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการประกวดแบบอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ อันเนื่องมาจากโครงการความร่วม ...

นิสิตนักศึกษาชนะประกวดแบบ

ในโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax, A ...

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา “นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุไทย”

เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2559  เวลา  13.30 น.  นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ - มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา&nb ...

การฝึกปฏิบัติการออกแบบ Townhouse in Trend และห้องชุดพักอาศัยคนสูงวัย

เมื่อวันพุธที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  ที่ผ่านมา  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์  กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการออ ...

Faculty of Engineering, The University of Tokyo เข้าเยี่ยมชม co-studio rehabilitation การฝึกปฏิบัติการร่วมกันระหว่างภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง และภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2559  Professor Yukio Nishimura พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท – เอก  จาก Urban design lab, Department of Urban Engineering, Faculty of Engineering, The University ...

นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบภายในห้องชุดพักอาศัย BAM Interior Design Contest ครั้งที่ 1

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน  ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบภายในห้องชุดพักอาศัย ...

ส่งมอบอาคารศาลาชมนก : Taro Pavillion

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์ สรายุทธ  ทรัพย์สุข รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ส่งมอบอาคารศาลาชมนก : Taro Pavillion ผลงานการออกแบบและก่อสร้าง โดยนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...

นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน SIPA Character Design Workshop and International Internship

นางสาว วริศรา  รัตนะโสภณชัย  เลขประจำตัวนิสิต  563 43307 25  และ นาย ศรณ์  ศรไพศาล  เลขประจำตัวนิสิต  563 43336 25  นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาการออกแบบอ ...

นิทรรศการนานาปราสาท แสดงภาพถ่ายโบราณของปราสาทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

เมื่อวันศุกร์ที่  7  ตุลาคมที่ผ่านมา  หน่วยวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ จัดน ...

นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบระเบียงคอนโดมิเนียม The Midst พระราม 9 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2559  ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดการออกแบบร ...

นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลที่ 2 จากการส่งผลงานเข้าประกวด 11th International Symposium on Architectural Interchange in Asia: Student Design Competition 2016

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม  ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จากการส่งผลงานเข้าประกวด 11th Interna ...

Dr.Lain Jackson จาก University of Liverpool เยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Lain  Jackson  รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก University of Liverpool เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเยี่ยมชมคณะฯ  ศูนย์ ...

นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดออกแบบห้องรับแขก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ปาณิสรา  ศิษฏิวงศ์  เลขประจำตัวนิสิต  563 45190 25  นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลรอ ...

นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด Singapore Institute of Landscape Architects (SILA) STUDENT DESIGN AWARDS 2016

          นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด Singapore Institute of Landscape Arch ...

นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล The Functional Challenge จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงการ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ไอริณ  อินทราวุธ  เลขประจำตัวนิสิต  573 43389 25 นิสิตชั้นปีที่ 3  ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ไ ...

อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีท ...